Chemický peeling

Jde o chemické narušení povrchových vrstev k?že s jejich následným odlou?ením a navozením regenerace. Údajn? již králova Kleopatra používala k podobnému ú?elu kyselinu mlé?nou a vinnou.

Chemický peeling se požívaná v  novodobé estetické medicín? prakticky již 100 let.

Chemický peeling v sob? spojuje efektivitu, jednoduchost ošet?ení, bezpe?nost a p?íznivou cenu.

Po ošet?ení, v odstupu dn? až týdn?, dochází k regeneraci povrchových vrstev k?že a k postupné novotvorb? kolagenu v podkoží, která je základním kamenem k vypnutí pleti, ke korekci vrásek, jizev po akne, pigmentací apod.

S metodou chemického peelingu máme zkušenosti od roku 1995.

Chemický peeling – princip:

pomocí 20-40% TCA (acidum trichloraceticum) jsou odstran?ny povrchové vrstvy epidermis. Následn? dochází k regenerativním zm?nám v k?ži a podle hloubky zásahu i v blízkém podkoží. Odstran?né kožní bu?ky jsou nahrazeny nov?jšími. Hlubší zásahy vedou i k remodelaci vazivových struktur (novotvorba kolagenního vaziva) v blízkém podkoží – schopnost korekce vrásek, jizev. V sou?asné dob? nejvíce používáme peeling firmy Skintech.

Chemický peeling – p?ed ošet?ením:

m?síc k?ži nevystavovat UV zá?ení (slunce, solária).

Chemický peeling – pr?b?h:

ošet?ení se provádí po odmašt?ní k?že – na krátký okamžik aplikujeme vlastní peelingovou látku. Po dosažení žádoucí reakce je látka neutralizována.

Chemický peeling – po ošet?ení:

podle naplánované intenzity zásahu z?stává k?že n?kolik hodin až dn? lehce zarudlá, obvykle 3.den po zákroku se za?ne lehce olupovat (dle intenzity od 1 do 7 dn?). M?síc po ošet?ení se nesmí pokožka vystavovat slunci (mladá pokožka je náchylná na pigmentace). Ošet?ení se proto provádí od podzimu do jara. P?i pobytu na slunci jsou doporu?ovány ochranné faktory 20 SPF a vyšší. Další ošet?ení se provádí za 3-4 týdny. Doporu?ujeme alespo? 3 ošet?ení. Není problém absolvovat i v?tší po?et ošet?ení, chemický peeling je bezpe?ný. První ošet?ení provádíme vždy velmi šetrn?, aby si pacient mohl metodu v klidu vyzkoušet.

Chemický peeling se nesmí provést:

  • v gravidit?
  • p?i kojení
  • opálené pokožce
  • p?ed plánovaným slun?ním

Klient?m s opakujícími se opary na obli?eji podáváme preventivn? p?ed zákrokem antivirotika.

Metodu Chemického peelingu doporu?ujeme:

pro zvýrazn?ní efektu kombinovat s dalšími osv?d?enými postupy estetické dermatologie. Nejlépe se nám osv?d?ila kombinace chemického peelingu:

1. s biostimulací pleti zdrojem ?erveného sv?tla (tzv.redpeel). Ihned po peelingu je k?že na 20 minut stimulována k intenzivnímu hojení p?ístrojem Fotonyx. Výsledkem je výrazn?jší efekt a kratší rekonvalescence.

2. s Laserovou gelovou maskou. Tato se aplikuje cca týden po chemickém peelingu ?i redpeelu. Po „odloupání“ k?že se ú?inek gelové masky p?enese do v?tší hloubky. Výsledkem je op?t zvýrazn?ní efektu použitých metod a urychlení rekonvalescence po chemickém peelingu.

Ceník